De Huizenmarkt? Ik Ben Toch Niet Gek?!

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ontvangen. Iedere mogelijke (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van en/of het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken B.V. (NBWO) wegens onjuiste of onvolledige Woningwaarde Indicatie en/of de door middel van 'Dit is mijn huis' en 'Ik wil de schatting van de waarde van dit huis aanpassen' gegenereerde Woningwaarde Indicatie van een object is, behoudens opzet of grove schuld zijdens en/of NBWO, uitgesloten.

U vindt enige artikelen in het derde boek van het Burgerlijk Wetboek over verdeling en in Boek 4 kunt u in artikel 182 vinden wat nou eigenlijk de verdeling van een nalatenschap is: als alle erfgenamen met elkaar afspreken wie welk goed uit de erfenis krijgt, uiteraard met uitsluiting van de anderen.

Duidelijk is wel dat er veel zaken spelen rondom de eigen woning en overlijden en dat de problematiek behoorlijk complex is. En dat het bovendien de moeite kan lonen om een zekere planning te laten uitvoeren door een specialist met name ter besparing van erfbelasting.

Die waarde is belangrijk als vertrekbasis voor het berekenen van het bedrag van de ‘opleg' -bedrag dat de ene partner betaalt aan de andere partner- , waarbij onder meer rekening dient gehouden met saldo uitstaand kapitaal van de hypothecaire leningen en eventueel een voorafname omwille van grotere inbreng of investeringen met gelden van erfenissen of schenkingen.

De waarde van de woning kan het beste vastgesteld worden door een taxatie, zeker als de woning meer dan 200.000 euro waard is. Ook als er in de directe omgeving van de woning weinig vergelijkbare woningen staan (qua soort en grootte van de woning) is een taxatie verstandig.

Gerard Marlet, directeur van de Atlas voor gemeenten, geeft bijvoorbeeld aan dat de slechte verbindingen vanuit Rotterdam Zuid een aantoonbare negatieve impact hebben op de woonaantrekkelijkheid en daarmee op de waarde: Vanuit Zuid is het Centraal Station en daarmee Den Haag veel minder goed bereikbaar dan vanuit Rotterdam ­Noord.

Jouw huis is dan altijd verzekerd tot bijvoorbeeld €300.000 of €400.000,- Dat is natuurlijk makkelijk, maar je moet nog steeds ongeveer weten wat de herbouwwaarde van here jouw huis is. Dan weet je zeker of je de juiste opstalverzekering afsluit voor jouw situatie.

De WOZ-waarde die namens de gemeente door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) vast wordt gesteld, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar.

Tijdens de taxatie, inspectie van de woning of het bedrijfspand, let onze makelaar op aspecten als: de staat van het onderhoud, inhoud en oppervlakte van de woning of het bedrijfspand, de constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen, de mate van isolatie, de rechten en plichten die op de grond rusten, de ligging en de omgeving.

2. De boedelbeschrijving ter inzage leggen: Als de boedelbeschrijving klaar is en alle erfgenamen een handtekening als akkoord hebben gezet, moet deze boedelbeschrijving naar de rechtbank (griffie kanton) van de laatste woonplaats van de overledene worden gestuurd.

Ingeval scheidende koppels over een onroerend goed beschikken -woning, appartement, grond- dient er in de scheidingsregelingsovereenkomst beschreven hoe en onder welke voorwaarden de toebedeling zal gebeuren, en welke waarde aan het goed wordt toegekend.

Het CAK loopt dus 2 jaar achter” en de woning gaat pas (minimaal) 2 jaar na de opname over van Box 1 naar Box 3. Simpel gezegd: 4 jaar na definitieve opname zal het CAK interesse vertonen in de waarde van de woning en pas dan zal sprake zijn van het opeten van het eigen huis.

Die oplossing heeft ten doel dat de bestaande hypotheeklening wordt gehandhaafd, dat de aftrekbaarheid zoals die bestond wordt gehandhaafd, dat er geen kosten zijn in verband het vervroegd aflossen van vijftig procent van de lening, dat er geen provisiekosten zijn in verband met het aangaan van een nieuwe lening en dat er geen nieuwe notariskosten hoeven te worden gemaakt.

Een vergelijking maken tussen verschillende huizen van vergelijkbare aard is een manier om een schatting te maken van de waarde, maar er zijn nog andere manieren om dit te doen, zoals beroep doen op een taxateur , die een nauwkeurigere waardebepaling kan doorvoeren.

Verveelvoudigen, verspreiden, opslaan, openbaarmaking, en elk ander gebruik van deze website, teksten, afbeeldingen en/ of andere materialen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of enige anfdere manier, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vicrea, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *